Din integritet

Frågor och svar:

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet.

Hanterar Legevisitten personuppgifter?
Ja, när du besöker någon av våra mottagningar, är inskriven på en av våra vårdavdelningar, vi besöker dig i ditt hem eller om du på annat sätt kontaktar oss kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Hanterar Legevisitten känsliga personuppgifter?
En känslig personuppgift är exempelvis en personuppgift som kan knytas till en persons hälsa. Eftersom vi bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, omsorg (hemtjänst) och assistansverksanhet kommer vi att hantera känsliga personuppgifter.

Behandlar någon annan personuppgifter för Legevisittens räkning?
Vi får använda underleverantörer (personuppgiftsbiträden) för att kunna underlätta och/eller outsourca hela eller delar av våra verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om ett tryckeri, en IT-leverantör eller utförare av hemsjukvård. Samtliga personuppgiftsbiträden som vi anlitar ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter, så att säkerhet och sekretess kan garanteras trots att vi inte utför behandlingen själva.

Hur länge behåller Legevisitten mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Därefter ska de gallras i enlighet med vår gallringsrutin, detta sker dock max tre månader efter att ändamålet är uppfyllt.

För patientjournaler och dokumentation inom omsorg och assistentverksamhet gäller att vi behåller dessa i enlighet med de lagkrav som finns. För hälso- och sjukvård sparas exempelvis patientjournaler under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i patientjournalen.

Överför Legevisitten personuppgifter utanför EU/EES?
Nej, all personuppgiftsbehandling sker inom EU/EES.

Har Legevisitten utsett ett dataskyddsombud?
Ja, vi har utsett ett dataskyddsombud. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på adressen integritet@legevisitten.se.


Vilka arbetsuppgifter har Legevisittens dataskyddsombud?
Till dataskyddsombudets uppgifter hör bland annat att övervaka vår efterlevnad av dataskyddslagstiftning och interna policys avseende data- och integritetsskydd, vara en intern resurs i dataskyddsfrågor, vara tillgänglig för frågor avseende dataskydd från de registrerade samt samråda med Datainspektionen vid tveksamhet huruvida viss personuppgiftsbehandling är tillåten.

Hur skyddar Legevisitten personuppgifter vid kommunikation med e-post?
Våra medarbetare ska undvika att skicka e-post innehållande personuppgifter. Om alternativ kommunikationsväg kan användas, såsom telefonsamtal, ska denna i största möjliga mån användas av medarbetaren.Eftersom det är mycket svårt att upprätthålla en tillräcklig säkerhetsnivå i kommunikation via e-post och eftersom det finns många andra risker med e-post ska i första hand inga konfidentiella uppgifter, exempelvis patientuppgifter, överhuvudtaget lämnas i e-postmeddelanden.

Hur arbetar Legevisitten med att förbättra sitt kvalitetsarbete?
Vi kontrollerar regelbundet att ingen obehörig person har fått åtkomst till de person- och patientuppgifter som vi behandlar. Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsledningsarbete som inkluderar såväl intern utbildning som uppföljning genom att genomföra årliga interna analyser. Dessa syftar till att se till att vi hela tiden har tillräckligt bra säkerhet för att skydda uppgifterna från obehöriga.

Hur ska jag gå till väga för att få veta om Legevisitten behandlar personuppgifter om mig?
Du som registrerad har rätt till information om behandling av personuppgifter som rör dig.  För att få veta om vi behandlar personuppgifter om dig och/eller för att få ta del av personuppgifterna ska du begära detta skriftligen. Kontakta dataskyddsombudet via e-post på adressen integritet@legevisitten.se för mer information.

Vilka åtgärder kan jag vidta om de personuppgifter som Legevisitten behandlar inte stämmer?
Vi ska se till att de personuppgifter som behandlas är korrekta och aktuella. Om det, trots detta, skulle visa sig att vi behandlar personuppgifter som inte stämmer har du rätt att begära rättelse. Om du vill begära rättelse ska du kontakta dataskyddsombudet via e-post på adressen integritet@legevisitten.se. Om det finns felaktigheter i en journalanteckning är vi som vårdgivare skyldiga att göra en rättelse i journalen. Detta görs efter bedömning av vårdgivaren. När det gäller rättelse av felaktiga uppgifter i patientjournaler så finns det särskilda regler. Uppgifter i en patientjournal får t ex inte utplånas av vårdgivaren utan att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beslutat att så ska ske.

Vad är en Patientuppgift?
En patientuppgift är en personuppgift som behandlas, med stöd av Patientdatalagen (PDL), det vill säga personuppgifter som behandlas inom hälso- och sjukvården.

Vad är Patientdatalagen?
PDL reglerar behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. PDL:s syfte är att tillgodose patientsäkerheten samt säkerställa patienternas integritet. Eftersom vi bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården och dina uppgifter till största delen anses vara känsliga uppgifter regleras vad Legevisitten får göra med dina uppgifter av PDL.

Vilka på Legevisitten kan ta del av min patientjournal?
Det är endast personal som aktivt deltar i din vård alternativt personal som behöver tillgång till dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete, såsom t ex administratörer eller liknande, som har rätt att ta del av journalförda uppgifter. Detta kallas inre sekretess och betyder att du kan vara trygg i att bara de som är behöriga som får ta del av till din journal. Vi genomför återkommande kontroller för att säkerställa att den inre sekretessen följs.


Hur kontrollerar Legevisitten att ingen obehörig har läst min journal?
Vi använder elektroniska journaler och kan därför spåra vem som har läst en patients journal. Vi gör kontroller av åtkomsten till patientjournaler med jämna mellanrum. Kontrollerna görs för att förebygga och upptäcka dataintrång och obehörig åtkomst till uppgifter.

Kan jag få veta vem som läst min journal?
Ja, du har rätt att få ut en logglista där du kan se när och från vilken enhet personal har öppnat din journal. Ta kontakt med vårt dataskyddsombud via e-post på integritet@legevisitten.se.

Kan Legevisittens personal se journaler från andra vårdgivare?
På de allra flesta av våra verksamheter använder vi ett journalsystem som gör det möjligt för vår hälso- och sjukvårdspersonal att se patientjournaler från andra vårdgivare och vice versa. Detta kallas sammanhållen journalföring. Anledningen till att vårdgivare kan ta del av varandras journaler är för att tillgodose patientsäkerheten och för att säkerställa att adekvat sjukvårdsrådgivning kan lämnas.För att ta del av dina patientuppgifter från en annan vårdgivare krävs att du har givit ditt samtycke till det.

Vad innebär det att patientjournaler omfattas av sekretess?
Inom hälso- och sjukvården finns det såväl inre som yttre sekretess. Den inre sekretessen beskrivs ovan. Den yttre sekretessen reglerar vem utanför Legevisitten som får ta del av din patientjournal och innebär att vi bara får lämna ut patientjournaler om patienten samtycker till det eller om det finns stöd i lag för att lämna ut den.

Hur får jag reda på vad som står i min patientjournal?

Antingen kontaktar du vårt dataskyddsombud på integritet@legevisitten.se för att få mer information eller så kan du logga in på e-tjänsten ”Journalen" på 1177.se.

 

Kan personal inom Legevisitten lämna ut mina patientuppgifter till någon annan än mig själv?

All hälso- och sjukvårdspersonal hos oss arbetar under lagstadgad tystnadsplikt. Denna sekretess gäller gentemot allmänheten, media, myndigheter utanför hälso- och sjukvården och i de flesta fall även mot patientens anhöriga. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske först efter att du har lämnat samtycke till utlämningen. Som ett undantag till detta har vårdnadshavare regelmässigt rätt att ta del av uppgifter om sitt barn och i vissa undantagssituationer har vi en lagstadgad uppgiftsskyldighet gentemot myndigheter.

Hur ska jag göra om jag har klagomål på Legevisitten?

Vi hoppas självfallet att du inte kommer att ha klagomål på oss, men om du känner att det är något fel i vår hantering av dig och dina person- eller patientuppgifter vill vi att du i första hand vänder dig till vårt dataskyddsombud. Om du känner att du inte får svar, eller om du inte vill kontakta oss ska du vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se finns information hur du kan gå vidare med ditt klagomål.  


Jag hittar inte svar på min fråga, hur ska jag göra?

Om du har frågor om vårt integritetsarbete eller personuppgiftsbehandling får du gärna kontakta oss på integritet@legevisitten.se


Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) gäller för samtliga bolag inom Legevisitten-koncernen, vilken utgörs av Legevisitten AB och samtliga bolag i vilka Legevisitten AB direkt eller indirekt äger mer än 50 procent av aktierna och/eller innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat vis har ett kontrollerande inflytande över (gemensamt ”Legevisitten”).

1. Mål och syfte

Målet med Integritetspolicyn är att säkerställa att Legevisitten och dess medarbetare alltid följer alla lagar och regler avseende sekretess, tystnadsplikt och behandling av personuppgifter.

Integritetspolicyn ska vara känd av medarbetarna för att:

·         Varje medarbetare ska ha kunskap om vilka regler och riktlinjer som gäller för informationssäkerhet, sekretess och hantering av olika typer av personuppgifter.

·         Varje medarbetare ska förstå vikten av att följa regler och riktlinjer gentemot patienter och omsorgstagare, deras närstående, Legevisittens medarbetare, Legevisittens samarbetspartners, Legevisittens kunder, Legevisittens leverantörer och tredje part.

·         Varje medarbetare ska förstå vikten av att Integritetspolicyn följs och ska stötta andra medarbetare att följa den.

2. Behandling av personuppgifter

Mycket av Legevisittens verksamhet är beroende av att patienter, omsorgstagare, uppdragsgivare och samarbetspartners har förtroende för bolaget och verksamheten. Det är därför viktigt att patienter, omsorgstagare, uppdragsgivare och samarbetspartners känner sig säkra på att Legevisitten behandlar alla typer av personuppgifter på ett lagenligt och säkert sätt.

Legevisitten är personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som Legevisitten får från patienter, omsorgstagare, uppdragsgivare, samarbetspartners eller medarbetare, antingen i fullgörandet av parternas avtal för att Legevisitten är vårdgivare/omsorgsgivare, eller i sin roll som arbetsgivare. De uppgifter som Legevisitten behandlar för någon annans räkning behandlar Legevisitten såsom personuppgiftsbiträde. Oavsett om Legevisitten är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde ska alltid behandlingen ske i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Legevisitten får använda underleverantörer (personuppgiftsbiträden) för att kunna underlätta och/eller outsourca hela eller delar av Legevisittens verksamheter. Det kan exempelvis röra sig om ett tryckeri, en IT-leverantör eller utförare av hemsjukvård. Samtliga personuppgiftsbiträden som Legevisitten anlitar ska ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar biträdets behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska minst ställa samma krav på personuppgiftsbiträdet som Legevisitten har att följa i sin roll som personuppgiftsansvarig. Förutom att följa reglerna kring sekretess ska Legevisitten vidta nödvändiga och skäliga tekniska och organisatoriska åtgär­der för att förhindra att personuppgifter avslöjas för obehöriga, raderas eller förstörs på annat sätt.

2.1 Personuppgifter och information gällande patienter och omsorgstagare

De personuppgifter och patientinformation som patienter och omsorgstagare lämnar till medarbetare i Legevisitten får användas till journalföring samt att administrera hälso- och sjukvård, omsorgs- och assistansverksamhet.

Utöver detta får, om patienter och omsorgstagare inte motsätter sig det, uppgifterna användas för direktmarknadsföring via olika medier (t.ex. e-post) samt för att kunna vidta interna åtgärder såsom felsökning, analys av data, tester, forskning, samt för statistiska ändamål och enkäter.

Legevisitten kommer inte att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES. 

2.2 Övriga personuppgifter

Legevisitten får behandla personuppgifter om samarbetspartners, uppdragsgivare och leverantörer för att kunna administrera frågor som hör till avtalsförhållandet. Sådan behandling kan vara helt eller delvis automatiserad.

De kategorier personuppgifter som Legevisitten får behandla är namn och kontaktuppgifter.

2.3 Hur länge får Legevisitten behålla personuppgifterna och/eller patientinformationen?

Legevisitten ska behandla patienters och omsorgstagares personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna sköta administration kring patienter och omsorgstagare. För patientjournaler och dokumentation inom omsorg och assistentverksamhet gäller att Legevisitten sparar dessa enligt lag. För hälso- och sjukvård sparas patientjournaler under minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i patientjournalen.

Legevisitten ska behandla samarbetspartners, uppdragsgivares och leverantörers personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera relationen till den berörda parten.

Legevisitten ska gallra personuppgifter i enlighet med särskild rutin, dock senast 3 månader efter att det inte längre är nödvändigt att behandla personuppgifterna.

2.4 Registerutdrag och rättelse

Den registrerade har rätt att från Legevisitten, en gång per år, få information om behandlingen av de personuppgifter som berör den registrerade. En begäran om att få information om behandlingen av personuppgifter ska vara skriftligt undertecknad och skickas till Legevisitten. Begäran ska lämnas vidare till Legevisittens Dataskyddsombud. Legevisitten kommer på den registrerades begäran, eller på eget initiativ, rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga. Legevisitten ska alltid, om möjligt, tillmötesgå den registrerades begäran.

Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter lämnas över till en annan personuppgiftsansvarig, att Legevisitten eller någon av våra samarbetspartners inte ska kontakta den registrerade för marknadsföringsändamål och att behandlingen av personuppgifter ska begränsas. Vidare kan den registrerade begära att personuppgifterna ändras, helt eller delvis, om personuppgifterna är fel, ofullständiga eller missvisande.

Patienter har även möjlighet att begära ut sin patientjournal. Legevisitten hanterar detta enligt gällande regler. 

3. Sekretess

3.1 Sekretess inom hälso- och sjukvård

Sekretess inom hälso- och sjukvård (”sjukvårdssekretess”) regleras av två olika lagar. För den offentliga hälso- och sjukvården gäller bestämmelser avseende sekretess och tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen och för enskild (privat) hälso- och sjukvård gäller bestämmelser avseende sekretess och tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen.

Utgångspunkten för sjukvårdssekretessen är att uppgifter om en patients hälsa och/eller personliga förhållanden inte får avslöjas för någon annan än patienten. Sekretessen gäller alltså även mot patientens anhöriga och andra närstående, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att det är till men för patienten eller någon närstående. Sekretessen omfattar även förfrågningar om en viss person vistas på ett sjukhus eller annan vårdinrättning. Om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att patienten inte får ta del av uppgiften gäller även i vissa fall sekretess gentemot patienten själv. Sådan typ av sekretess är vanligast inom psykiatrin.

Tystnadsplikt inom omsorgsverksamhet respektive assistansverksamhet regleras av Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Alla medarbetare inom Legevisitten ska vara medvetna om och efterleva reglerna kring tystnadsplikt och sekretess och alltid värna om patienters och omsorgstagares integritet. 

3.2 Sekretessbrytande regler

Det finns ett flertal regler som bryter sekretessen, då Legevisittens hälso- och sjukvårdspersonal får, eller i vissa fall ska, lämna ut uppgifter om en patient.

Utöver detta finns regler om sammanhållen journalföring i enlighet med Patientdatalagen, där uppgifter kan delas mellan olika vårdgivare utan föregående sekretessprövning. För att sammanhållen journalföring ska vara tillåten krävs emellertid att patienten samtycker till det.

Uppgifter om en patient får lämnas ut från Legevisitten till myndigheter om uppgifterna är nödvändiga för att patienten ska få nödvändig vård, behandling eller stöd. Det kan exempelvis röra sig om en person som är under 18 år, missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel eller om personen vårdas under psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller i fråga om att lämna uppgifter om en gravid kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats för det ofödda barnet.

Om en patient, på grund av sitt hälsotillstånd eller av annat skäl, inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, kan sekretessen för uppgiften brytas om uppgiften krävs för att patienten ska kunna få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd.

Sjukvårdssekretessen bryts även i fall där hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att lämna ut:

·         en uppgift om någon vistas på en sjukvårdsinrättning, om uppgiften efterfrågas av domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket

·         en uppgift som behövs för personskydd t.ex. riksdagsledamöter, medlem av kungahuset, statsråd och stats- och kabinettssekreterare, om uppgiften begärs av Säkerhetspolisen

·         en uppgift som behövs för en rättsmedicinsk undersökning

·         en uppgift som är nödvändig för Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågors verksamhet eller

·         en uppgift som krävs för prövning avseende avskiljande av studerande från högskoleutbildning eller polisprogrammet, eller avseende någons lämplighet att inneha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt Taxitrafiklagen. 

3.3 Anmälningsplikt

Legevisittens hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom omsorg har skyldighet att anmäla missförhållanden enligt Socialtjänstlagen när barn misstänks fara illa. Vidare har personalen skyldighet att anmäla när en patient av medicinska skäl inte anses lämplig att inneha skjutvapen enligt Vapenlagen.

Vid allvarlig skada eller risk för allvarlig skada av patient är vårdgivaren skyldig att göra en anmälan om det till IVO. På samma sätt är omsorgsgivaren skyldig att till IVO anmäla ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande i omsorgen. Legevisitten har särskilt upprättade rutiner för detta.

Gällande brott får hälso- och sjukvårdspersonal anmäla vissa brott till polis eller åklagare på eget initiativ, bland annat våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott. Om uppgiften krävs för att polis ska kunna förhindra eller avbryta pågående brottslig gärning, till exempel vid rattfylleri, hindrar inte sjukvårdssekretessen att uppgiften lämnas ut. 

3.4 Inre sekretess

Legevisitten ska upprätthålla så kallad inre sekretess avseende patientinformation i enlighet med Patientdatalagen. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar hos Legevisitten endast har rätt att ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om medarbetaren aktivt deltar i vården av den aktuella patienten eller på annat sätt behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. 

4. Uppföljning

Uppföljning av hur denna policy efterlevs ska ske systematiskt och regelbundet.

5. Ändring av Integritetspolicyn

Legevisitten förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Vid ändring av policyn kommer vi att informera dig om ändringarna på vår webbplats i rimlig tid innan de träder i kraft.

Information om personuppgifter i ostrukturerat material

I sin verksamhet behandlar Legevisitten AB med dotterbolag bland annat dina personuppgifter i så kallat ostrukturerat material. Med ostrukturerat material avser vi exempelvis e-postmeddelanden, word-filer eller i löpande text i annat format. Denna information vänder sig till dig vars personuppgifter behandlas i så kallat ostrukturerat material av Legevisitten. Syftet med informationen är att du ska kunna ta del av all relevant information avseende Legevisittens behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Legevisitten AB (556613-5074), Svärdvägen 23, 182 23 Danderyd, eller det av Legevisittens dotterbolag som du har haft kontakt med. Legevisitten har utsett ett dataskyddombud i enlighet med artikel 37 i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). E-postadress till dataskyddsombudet: integritet@legevisitten.se. Ändamålet och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan variera beroende på vilken typ av ostrukturerat material som dina personuppgifter förekommer i. Den lagliga grunden är antingen att du har samtyckt till behandlingen, att Legevisitten behandlar dina personuppgifter för att fullgöra dess skyldigheter som vårdgivare enligt ett avtal som du alternativt din arbetsgivare är part till eller för att Legevisitten har gjort en intresseavvägning. 

 

För det fall du vill ha mer information om för vilket ändamål och i enlighet med vilken laglig grund som Legevisitten behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud för att få mer information. Legevisitten överför inga personuppgifter till land utanför EU/EES. Legevisitten har en intern rutin för att säkerställa att personuppgifter gallras när det inte längre är nödvändigt för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Avseende personuppgifter i ostrukturerat material ska Legevisittens medarbetare, var tredje månad, göra en bedömning om det är nödvändigt att gallra personuppgifterna. Om bedömningen visar att uppgifterna inte längre är nödvändiga ska de tas bort. Som registrerad har du rätt att begära tillgång till och rättelse, radering av personuppgifter, begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen. Du har även rätt att begära ut en kopia av dina personuppgifter. 

 

För det fall Legevisitten behandlar dina personuppgifter efter att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du möjlighet att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Legevisitten kommer då att sluta behandla de personuppgifter som du har samtyckt till. Legevisitten arbetar hårt för att säkerställa en hög nivå avseende både integritets- och dataskydd. Skulle du trots detta vilja klaga på Legevisittens behandling är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud (kontaktuppgifter som ovan) alternativt inge ett klagomål till Datainspektionen. Legevisitten använder inte dina personuppgifter till profilering eller automatiserat beslutsfattande.


Information om cookies

En cookie är en textfil som oftast har en unik stämpel på sig och som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök hämtas från din dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Legevisitten Koncern (”Legevisitten”) använder cookies för att förstärka upplevelsen och användarvänligheten av webbplatsen, för att sidan ska laddas snabbare samt för att samla in statistik.

När du besöker Legevisittens webbplats samlar Legevisitten tillfälligt in och lagrar allmän teknisk information, t.ex. IP-adress från den dator eller annan enhet som du använder, hemsidan från vilken du besöker webbplatsen eller tidpunkten för och längden på ditt besök. Därutöver kan information samlas in om exempelvis ditt operativsystem och webbläsare. Legevisitten anonymiserar och utvärderar informationen statistiskt och använder den endast för att öka attraktiviteten hos webbplatsen, dess innehåll och funktionalitet. Legevisitten behandlar även dina uppgifter, t.ex. personuppgifter, när du fyller i ett webbformulär.

Legevisitten använder sig av Google Analytics som analysverktyg som är ett sätt att mäta hur besökare använder webbplatsen. Legevisitten samlar in cookies från besökare på Legevisittens webbplats.

Alla uppgifter finns bara tillgängliga via krypterad kanal. Legevisitten säljer inte vidare denna information till någon annan part.

Du samtycker till att Legevisitten använder cookies i enlighet med vad som anges ovan och genom att din webbläsare tillåter cookies. Om du inte samtycker till att Legevisitten använder cookies kan du ändra detta själv i inställningarna i webbläsaren samt radera cookies som är sparade. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men ger även ett val att neka cookies eller att visa en varning innan de lagras. För detaljer om detta, vänligen se information från din webbläsarleverantör.

 

 

TOP